නේවාසිකාගාරවලින් තම භාණ්ඩ රැගෙන යාමට එන විද්‍යාර්ථයින් වෙත නිකුත් කරන විශේෂ නිවේදනයයි

12 Studio Projects – Department of Painting
July 14, 2020
2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය
July 22, 2020

රාජගිරිය නේවාසිකාගාරය හෝ වෙනත් නේවාසිකාගාරයකින් තම භාණ්ඩ රැගෙන යාමට පැමිණෙන්නේ නම් පළමුව නේවාසිකාගාර පාලන වරිය දැනුවත් කර වෙලාවක් සහ දිනයක් ලබාගන්න. පැමිණෙන විට තමා දැනට ජිවත් වන ප්‍රදේශය Covoid 19 අවධානම් කලාපයක් නොවන බව සඳහන් සහතිකයක් තම ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛය පරීක්ශකතුමා වෙතින් රැගෙන එන්න. මෙය අනිවාර්ය බව සලකන්න.

 

වි.වි. වෛද්‍ය නිළධාරී

Comments are closed.