ප්‍රසාංගික කලාවේදී (විශේෂ) හා දෘශ්‍ය කලාවේදී (විශේෂ) උපාධි අවසන් වසර පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 2017/2018 අධ්‍යනය වර්ෂය

කොවිඩ් 19 පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශනය සහ ප්‍රශ්නාවලිය
June 18, 2020
Invitation for Applications/Nominations for the post of Vice-chancellor
June 25, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *