2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය

නේවාසිකාගාරවලින් තම භාණ්ඩ රැගෙන යාමට එන විද්‍යාර්ථයින් වෙත නිකුත් කරන විශේෂ නිවේදනයයි
July 15, 2020
Aptitude Test (Practical Test) – Faculty of Music (2019/2020)
August 14, 2020

මේ දක්වා ප්‍රවේශ පත්‍ර තැපැල් කර ඇති සිසුන්ගේ විභාග කාල සටහන.

විභාග කාල සටහන – ඇමිණුම 1 මෙතනින් download කර ගන්න.
විභාග කාල සටහන – ඇමිණුම 2 මෙතනින් download කර ගන්න.

විභාග කාල සටහන – ඇමිණුම 3 මෙතනින් download කර ගන්න.

 

නර්තන හා නාට්‍ය කලා පීඨයට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය

නර්තන හා නාට්‍ය කලා පීඨයට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය- මෙතනින් download කර ගන්න.

 

නාට්‍ය,මුද්‍රා නාට්‍ය හා නූතන නර්තන අධ්‍යනාංශයේ උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය

නාට්‍ය,මුද්‍රා නාට්‍ය හා නූතන නර්තන අධ්‍යනාංශයේ උපාධි පාඨමාලා සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය-මෙතනින් download කර ගන්න.

දෘශ්‍ය කලා පීඨයට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය

දෘශ්‍ය කලා පීඨයට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අභියෝගතා පරීක්ෂණය – මෙතනින් download කර ගන්න.

 

කොවිඩ් 19 පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශනය

කොවිඩ් 19 පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශනය – මෙතනින් download කර ගන්න.

 

 

Comments are closed.