කොවිඩ් 19 පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශනය සහ ප්‍රශ්නාවලිය

4th Year Examination (Theory & Practical) – Timetable – Faculty of Visual Arts
June 18, 2020
ප්‍රසාංගික කලාවේදී (විශේෂ) හා දෘශ්‍ය කලාවේදී (විශේෂ) උපාධි අවසන් වසර පරීක්ෂණ පැවැත්වීම 2017/2018 අධ්‍යනය වර්ෂය
June 23, 2020


Online Questioner
සියළුම පීඨවල අවසාන වසර සිසුන් විසින් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය තුළ Covid -19 ආසාධනය පැතිර යාම වැලැක්වීම සහ වෙනත් සෞඛ්‍ය ගැටළු සම්බන්ධ තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නාවලිය 2020-06-20 වෙනි දිනට පෙර අනිවාර්යයෙන්ම සම්පුර්ණ කල යුතුයි.

Online Questioner

Guideline

සියළුම පීඨවල අවසාන වසර සිසුන් විසින් සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය තුළ Covid -19 ආසාධනය පැතිර යාම පාලනය කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශනය අනිවාර්යයෙන්ම කියවා පැමිණිය යුතුයි.භාණ්ඩ කාමරවලදී භාණ්ඩ ලබාදීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු

 

Comments are closed.