උපාධිධාරීන්ගේ රැකියා නියුක්තිය පිලිබඳ සමීක්ෂණය

Invitation for Applications/Nominations for the post of Vice-chancellor
June 25, 2020
2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය සදහා අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම – සංගීත පීඨය
July 7, 2020

සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බිහි වන උපාධිධාරීන්ට යහපත් හෙට දිනක් උදා කිරීමේ අභිප්‍රායන් සිදු කෙරෙන පර්යේෂණයකට අත්‍යාවශ්‍ය ය තොරතුරු ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් මෙම ප්‍රශ්ණාවලිය සකසා ඇත. මෙම ප්‍රශ්නාවලිය අදාළ වන්නේ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධාරීන්ට පමණි. (2000-2019) දක්වා උපාධිධාරීන් සඳහා විශේෂිත අතර ඊට පෙර අයට ද මේ සඳහා සහභාගි විය හැක ) කරුණාකර මෙම ප්‍රශ්නාවලිය ආදි විද්‍යාර්ථීන් සමඟ බෙදා ගැනීමට කාරුණික වන්න. (සංගීත පීඨයේ, නර්තන හා නාට්‍ය කලා පීඨයේ සහ දෘශ්‍ය කලා පීඨයේ)

We are sharing a google form link, which applies only to the passed out graduates of UVPA. Please help us to share this questionnaire among all the passed out graduates of UVPA specially during 2000-2019. Thank you! Link to the google form as follows:
https://forms.gle/Nmc8zcQS7Gyc91qh7

Official Facebook page of the Career Guidance Unit- University of the Visual and Performing Arts
https://www.facebook.com/cgu.vpa.ac.lk

– Director / Career Guidance Unit

Comments are closed.