Mr. K. K. Piyananda Rupasinghe

Mr. K. K. Piyananda Rupasinghe

Senior Lecturer

Qualifications: BFA (Kelaniya) MA (Sri Jayawardhanapura)

Profile:

Research Interests:

Kandiyan Dance

Publications:

  • Vathpiliwethhi Bhavitha Pandama ha Samajaya” (Cloth candle and society in Ritual Practice) (02) “Sokari Jana natakaye Samajavidyathmaka Pasubima” (Sociological Background of “Sokari” Falk Drama) (03) “Ghana Vady Bhanda” Prabhawaya, Vikashaya ha Bhavithaya.

Awards:

 

Achievements:

 

Other Links :

Google Scholar   |  ResearchGate