අස්පර්ශ සංස්කෘතික උරුමය සුරක්ෂණය කිරීමේ වැදගත්කම

Topic: අස්පර්ශ සංස්කෘතික උරුමය සුරක්ෂණය කිරීමේ වැදගත්කම Time: Nov 29, 2021, 04:00 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi Join Zoom Meeting https://learn.zoom.us/j/65105915127?pwd=L2VNcjlibmh5Q0E5UXF5M0hqYnYzZz09 Meeting ID: 651 0591 5127 Passcode: KB$J2cNp

Start

2021-11-29 - 4:00 PM

End

Topic: අස්පර්ශ සංස්කෘතික උරුමය සුරක්ෂණය කිරීමේ වැදගත්කම

Time: Nov 29, 2021, 04:00 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting

https://learn.zoom.us/j/65105915127?pwd=L2VNcjlibmh5Q0E5UXF5M0hqYnYzZz09

Meeting ID: 651 0591 5127

Passcode: KB$J2cNp