වාපා රූපවාහිනි නාලිකාව මගින් නිෂ්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂිත නව වැඩසටහන් සඳහා අධ්‍යයන/ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයන්ගෙන්, ආදි විද්‍යාර්ථින්ගෙන් හා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථින්ගෙන් යෝජනා ලබා ගැනීම.

වාපා රූපවාහිනි නාලිකාව මගින් නිෂ්පාදනය කිරීමට අපේක්ෂිත නව වැඩසටහන් සඳහා අධ්‍යයන/ අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයන්ගෙන්, ආදි විද්‍යාර්ථින්ගෙන් හා විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථින්ගෙන් යෝජනා ලබා ගැනීම.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.