Finance Division

Mrs. Janaki Balasuriya

Senior Assistant Bursar

Mrs.  L. G. L. K. Premasinghe

Senior Assistant Bursar

Mrs. H. A. R. C. Bopagoda

Senior Assistant Bursar