පුරා විද්‍යාත්මක තැම්පතු සකස්වීමේ ක්‍රියාවලිය

පුරා විද්‍යාත්මක තැම්පතු සකස්වීමේ ක්‍රියාවලිය

රු347.70

Description

ISBN – 978-624-5785-08-7

පුරා විද්‍යාත්මක තැම්පතු සකස්වීමේ ක්‍රියාවලිය

අනුවාදක – මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව

VAPA  ප්‍රකාශනයක්

25% Discount for Online Orders

General price Rs. 450.00
25% Discount (for online orders) Rs. 112.50
Online Price Rs. 337.50
Bank Charges 3% Rs. 10.20
Net. Price Rs. 347.70

Courier Charge will be added to this price on checkout.

ප්‍රමාණය මි.මි. 140 x 125 (ඩිමයි 1/8)
ඇතුළත ආදේශිත සුදු කඩදාසි 80 gsm
ඇතුළත සිව්වර්ණ ඡායාරූප සහිතයි.
පිටු 138 යි.
කෘතියේ බර 176 g

Additional information

Weight 0.176 kg