දෙවියන්ගේ දූපත් හෙවත් ජී. ජී. අයිලන්ඩ්ස්

දෙවියන්ගේ දූපත් හෙවත් ජී. ජී. අයිලන්ඩ්ස්

රු386.25

Description

ISBN 978-624-5785-10-0

දෙවියන්ගේ දූපත් හෙවත් ජී. ජී. අයිලන්ඩ්ස්

Author of the Book – ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය රෝහණ පී. මහලියනආරච්චි

VAPA  ප්‍රකාශනයක්

25% Discount for Online Orders

General price Rs. 500.00
25% Discount (for online orders) Rs. 125.00
Online Price Rs. 375.00
Bank Charges 3% Rs. 11.25
Net. Price Rs. 386.25

Courier Charge will be added to this price on checkout.

ප්‍රමාණය මි.මි. 142mm x 225mm (ඩිමයි 1/8)
ඇතුළත ආදේශිත සුදු කඩදාසි 80 gsm
ජැකට් කවරය
පිටු 206 යි.

කෘතියේ බර 320g

Additional information

Weight 0.320 kg