Mr.K.K. Piyananda Rupasinghe

Name: Mr.K.K. Piyananda Rupasinghe

Qualifications: BFA (Kelaniya) MA (Sri Jayawardhanapura)

Position: Senior Lecturer | Department Of Kandyan dance

Profile:

Research Interests:

Kandiyan Dance /Research

Publications:

“Vathpiliwethhi Bhavitha Pandama ha Samajaya” (Cloth candle and society in Ritual Practice)

“Sokari Jana natakaye Samajavidyathmaka Pasubima” (Sociological Background of “Sokari” Falk Drama)

“Ghana Vady Bhanda” Prabhawaya, Vikashaya ha Bhavithaya.

Awards:

Best Choreographer of State Drama Festival (2001)

Achievements:

Other Links :