වාපා රූපවාහිනී නාලිකාවේ (VAPA TV) නිර්මාණ හා තාක්ෂණික කටයුතු සඳහා විද්‍යාර්ථීන්ට අවස්ථාව ලබාදීම

වාපා රූපවාහිනී නාලිකාවේ (VAPA TV) නිර්මාණ හා තාක්ෂණික කටයුතු සඳහා විද්‍යාර්ථීන්ට අවස්ථාව ලබාදීම