කවියකට පෙරවදන

කවියකට පෙරවදන

රු618.00

Description

ISBN – 978-624-5785-07-0

කවියකට පෙරවදන

රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ
VAPA ප්‍රකාශනයක්.

25% Discount for Online Orders

General price Rs. 800.00
25% Discount (for online orders) Rs. 200.00
Online Price Rs. 600.00
Bank Charges 3% Rs. 18.00
Net. Price Rs. 618.00

Courier Charge will be added to this price on checkout.

ප්‍රමාණය මි.මි. 210 x 145 (ඩිමයි 1/8)
ඇතුළත ආදේශිත සුදු කඩදාසි 80 gsm
ජැකට් කවර, සෙක්ෂන් මැස්ම

පිටු 444 යි.
කෘතියේ බර 526 g

Additional information

Weight 0.526 kg