යක්කඩුවේ යති සලකුණ

යක්කඩුවේ යති සලකුණ

රු695.25

Description

ISBN 978-624-5785-09-4

යක්කඩුවේ යති සලකුණ

Author of the Book – මහාචාර්ය බිහේෂ් ඉන්දික සම්පත්

25% Discount for Online Orders

General price Rs. 900.00
25% Discount (for online orders) Rs. 225.00
Online Price Rs. 675.00
Bank Charges 3% Rs. 20.25
Net. Price Rs. 695.25

Courier Charge will be added to this price on checkout.

VAPA ප්‍රකාශනයක්

ප්‍රමාණය මි.මි. 142mm x 225mm (ඩිමයි 1/8)
ඇතුළත ආදේශිත සුදු කඩදාසි 80 gsm
සාමාන්‍ය කවරය
පිටු 392 යි.

කෘතියේ බර 524 g

Additional information

Weight 0.524 kg