සිංහල ජන ගායන ශෛලී

සිංහල ජන ගායන ශෛලී

රු1,390.50

Description

ISBN – 978-624-5785-00-1

සිංහල ජන ගායන ශෛලී (Sinhala Jana Gayana Shailee)

Author of the Book – Dr. Saman Panapitiya

25% Discount for Online Orders

General price Rs. 1,800.00
25% Discount (for online orders) Rs.450.00
Online Price Rs. 1,350.00
Bank Charges 3% Rs. 40.50
Net. Price Rs. 1,390.50

Courier Charge will be added to this price on checkout.

Additional information

Weight 0.91 kg
Author

Dr. Saman Panapitiya

ISBN

978-624-5785-00-1

Reviews

There are no reviews yet.