කෙටිකතා නිර්මාණාවලෝකන

කෙටිකතා නිර්මාණාවලෝකන

රු347.70

Description

ISBN978-624-5785-11-7

කෙටිකතා නිර්මාණාවලෝකන

Author of the Book – කීර්ති වැලිසරගේ

VAPA  ප්‍රකාශනයක්

25% Discount for Online Orders

General price Rs. 450.00
25% Discount (for online orders) Rs. 112.50
Online Price Rs. 337.50
Bank Charges 3% Rs. 10.20
Net. Price Rs. 347.70

Courier Charge will be added to this price on checkout.

ප්‍රමාණය මි.මි. 142mm x 225mm (ඩිමයි 1/8)
ඇතුළත ආදේශිත සුදු කඩදාසි 80 gsm
සාමාන්‍ය කවරය
පිටු 184 යි.
කෘතියේ බර 258 g

Additional information

Weight 0.258 kg